Dit is niet normaal.

01-07-2011 - Het college van de gemeente Oldambt heeft besloten dat er een nieuw cultuurhuis in het centrum van Winschoten moet worden gebouwd. Het definitieve besluit ligt bij de gemeenteraad. Op 4 juli aanstaande zal een raadscommissie zich over het voorstel buigen. Die commissie doet het voorwerk. Tijdens de raadsvergadering van 13 juli wordt gestemd.

Als we zeggen dat het college een nieuw cultuurhuis wil, moeten we daar toch een kanttekening bij maken. De wethouder van GroenLinks, de heer Boon, loopt namelijk helemaal niet zo warm voor dat cultuurhuis. We laten hem zelf aan het woord:

Onze gemeentelijke begroting is ongeveer 120 miljoen euro groot, daarvan is zo'n 90 miljoen euro niet te beïnvloeden omdat het gaat om wettelijke taken, uitkeringen, salarissen etc. De speelruimte die er is is dan ook een kleine 30 miljoen , dat is het bedrag dat we verdelen dmv subsidies aan bv muziekschool, bibliotheek, welzijnswerk, maatschappelijk werk, peuterspeelzalen ,sportverenigingen, kunst en culturele activiteiten, wegenonderhoud, re-integratie etc. In de portefeuille die ik beheer zitten de meeste te beïnvloeden uitgaven en dus ligt het in de verwachting dat we daarin fors zullen moeten snijden. Dat betekent dat we met elkaar fundamentele keuzes zullen moeten maken, wat kunnen we ons nog wel veroorloven, wat niet en wat zijn daarvan de gevolgen? In mijn optiek zal dan ook alles wat we besloten hebben of nog willen besluiten tegen het licht gehouden moeten worden, dus ook het Cultuurhuis. We zullen ons de vraag moeten stellen of we een jaarlijkse last van minimaal 3 miljoen euro ( exploitatie- en kapitaalslasten ) kunnen veroorloven terwijl we op talloze terreinen ( zeer fors) zullen moeten bezuinigen. Het kan en mag niet zo zijn dat we ons een prestigeobject veroorloven , voor een kleine 5% van de bevolking(nb!), en veel andere voorzieningen moeten afbreken waar we veel meer inwoners mee zullen treffen. Ook in Stadskanaal en Hoogezand is men zich ernstig aan het beraden op de theaters in hun gemeenten . In Groningen lijkt er ook een herbezinning op te treden mbt. tot de Oosterpoort, Martini Plaza en de Stadsschouwburg. Ter info, we hebben al ruim 4000 theaterstoelen in onze directe omgeving ( Groningen, Veendam, Hoogezand, Stadskanaal) die nauwelijks ( eigenlijk niet ) te exploiteren zijn zonder toenemende gemeentelijke ondersteuning. Joop vd Ende heeft zelfs afgezien van de bouw van een nieuw theater in Amsterdam gelet op de uiterst problematische exploitatie van een dergelijke voorziening. Daarnaast zijn 29 april jl de adviezen van de landelijke en provinciale kunstraad bekend gemaakt en daarin wordt een complete kaalslag op kunst en cultureel gebied aangekondigd om de bezuinigingen die rijk en provincie hebben opgelegd te kunnen invullen. Een groot gedeelte van de gesubsidieerde kunsten zal verdwijnen of slechts in sterk afgeslankte vorm verder kunnen bestaan. Dit heeft zijn( negatieve ) invloed op het aanbieden van betaalbare voorstellingen in de theaters. Zie het Dagblad van het Noorden van 30 april jl.

Een veel gehoorde opmerking is dat het Cultuurhuis economisch gewin met zou meebrengen voor bv de binnenstad van Winschoten. Als we bedenken dat een theater grotendeels in de avonduren open is dan is het economisch voordeel voor de stad minimaal. Volgens mij, is de binnenstad van Winschoten gebaat bij een aantal culturele openlucht evenementen. Het Waterbei festival bijvoorbeeld trok vele duizenden mensen naar het centrum die in meer of mindere mate geld hebben uitgegeven in de binnenstad. Een uitverkocht theater trekt maximaal 650 mensen, in vooral de avonduren. Als dan ook nog mee wordt geteld dat een theater gemiddeld voor 65 % bezet is dan hebben we het over zo'n 425 mensen…. 4 keer een dergelijk evenement brengt zo'n 30-40.000 mensen naar de stad…. Wanneer we dan ook nog van het marktplein een evenementenplein gaan maken dan komt daar ook weer wat meer leven in de brouwerij. Ook zou het centrum er, volgens mij, bij gebaat zijn wanneer de bibliotheek in een leegstaand winkelpand gehuisvest zou worden. Immers de bibliotheek hanteert inmiddels het zg. "retail concept wat wil zeggen dat men de bieb als een soort winkel presenteert waar ook een kop koffie gekocht kan worden. Wanneer alle leners van de Winschoter bieb naar de Langestraat moeten om een boek uit te zoeken of te ruilen dan mag je verwachten dat ze ook interesse hebben in de etalages van de andere winkels en waarschijnlijk ook hun inkopen daar gaan doen. Verplaatsing naar de Langestraat heeft in mijn ogen een veel grotere positieve invloed op de middenstand dan zoals de plannen zijn in het Cultuurhuis. Een bijkomend probleem is dat de plaats van het Cultuurhuis wel eens een uitgebreide Zorgboulevard ( met poliklinische activiteiten) in de weg kan gaan zitten voor wat betreft de ruimte die een dergelijke voorziening nodig heeft.

Kortom ik ben van mening dat we ons nog eens heel goed moeten bedenken of we ons wel een theater kunnen veroorloven , of we een veel beter economisch rendement niet op en andere wijze kunnen creëren en of we onze spaarzame

euro's niet anders kunnen inzetten. Daarbij kan gedacht worden aan een financiële bijdrage bij het in stand houden van voorzieningen en/ of subsidies , of een gemeentelijke bijdrage in de Zorgboulevard die we aan het ontwikkelen zijn, zorg dicht bij huis voor erg veel inwoners van onze gemeente, het overdenken waard lijkt me. Ik verwacht dat de raad dat heroverwegen in mei bij het bespreken van alle bezuinigingen zal laten plaatsvinden. Overigens is er in mijn ogen niets mis mee wanneer derden een theater gaan bouwen wat de gemeente zou kunnen gaan huren/pachten, daarmee worden een groot aantal risico's afgedekt . Het zou het onderzoeken waard zijn waarbij het eerdere plan van een theater aan de kade zoals door en particuliere ondernemer is ontwikkeld weer betrokken zou kunnen worden.

De VCP zou het niet beter kunnen zeggen. Maar wethouder Boon heeft zich door zijn collegegenoten de mond laten snoeren.

De tijden van grote theaters in iedere provinciestad lijken voorbij. Door nieuwe technische voorzieningen zijn de mogelijkheden in het theaterbedrijf veel groter geworden. Maar de kosten rijzen ook de pan uit. Voor grote steden is dat nog wel op te brengen. Maar op het platteland en in provinciesteden zal naar andere mogelijkheden moeten worden gezocht. Een aantal leden van de VCP is druk bezig op dit terrein. Een groot gebouw dat al jaren leegstond, de oude LTS in het centrum van Winschoten, biedt uitstekende mogelijkheden voor culturele manifestaties. Er is een werkgroep gevormd, die natuurlijk niet alleen uit VCP'ers bestaat, om die mogelijkheden in kaart te brengen. Deze werkgroep heeft een toekomstvisie gepresenteerd die alle aspecten, niet alleen de culturele, behandelt. Naar aanleiding van een "Zo kan het worden dag…" die afgelopen maart in de LTS werd gehouden, liep het gebouw meteen vol met gebruikers.

Ook het gebied aan de Renselkade kan voor culturele evenementen ontwikkeld worden. De plannen daarvoor liggen al klaar. Maar het college houdt dat af. Waarom? Dat soort dingen zal nooit helemaal helder worden. Op de achtergrond wordt door projectontwikkelaars aan de touwtjes getrokken. Zij spelen een spel met plaatselijke bestuurders dat het daglicht niet kan verdragen. Maar ze gaan er wel met de buit vandoor! Zie de Blauwe Stad die tegen alle gezond verstand in toch werd aangelegd. De projectontwikkelaars trokken zich terug toen ze hun zakken vol hadden. De gewone inwoners van Oldambt kunnen voor de kosten opdraaien. Zo gaat het straks ook met dat nieuwe cultuurhuis!

Tegelijkertijd met het naar buiten brengen van de cultuurhuisplannen werd ook bekend dat de gemeente miljoenen wil bezuinigen. Het onderhoud aan wegen en plantsoenen zal sterk verminderd worden. Op subsidies aan verenigingen wordt drastisch gekort. Onlangs heeft de raad een sportnota vastgesteld die eigenlijk niks anders dan een bezuinigingsnota is. Er zullen ambtenaren ontslagen worden. Het voortbestaan van de grootste werkgever in de gemeente, Synergon, komt ten gevolge van het gemeentelijk bezuinigingsbeleid regelrecht in gevaar.

En alsof dat alles nog niet genoeg is, gaan de lasten omhoog. De onroerende zaak belasting stijgt maar liefst met 7%. Het parkeertarief bedraagt straks 1 euro per uur. Dat gaat geheel ten koste van de Winschoter middenstand. Je moet wel gek zijn om nog in Winschoten te gaan winkelen terwijl in de omringende gemeenten het parkeren gratis is.

Het college begrijpt ook wel dat dit beleid niet normaal is. In een geheim overleg werd een laatste poging gedaan om de partijen die zich tegen het cultuurhuis hebben uitgesproken over de streep te trekken. Men heeft het liefst dat de gemeenteraad als een eenheid optrekt. Dan hebben de partijen die nu de coalitie vormen over enkele jaren, wanneer er weer verkiezingen zijn, geen last van hun volksvijandige opstelling. Het college spiegelde voor dat extra inkomsten van 4,5 miljoen uit de verkoop van aandelen in de kerncentrale van Borssele zouden vrijkomen. Dat bedrag zou dan van invloed kunnen zijn op allerlei voorgenomen bezuinigingen. De VCP heeft lak aan geheimzinnig gedoe van bestuurders. We brengen deze informatie dan ook gewoon naar buiten.

Natuurlijk is het volksverlakkerij. De 4,5 miljoen is er nog niet. Als het bedrag er daadwerkelijk komt is het niet meer dan een druppel op de gloeiende plaat. Enkele jaren geleden zijn er ook aandelen Essent door de gemeente verkocht. Waar is de opbrengst daarvan gebleven? Wie het weet, mag het zeggen.

Op dit moment zijn drie partijen in Oldambt bij hun volle verstand en dus tegen het cultuurhuis. Dat zijn de ChristenUnie, Partij voor het Noorden en de Verenigde Communistische Partij. We kunnen alleen maar hopen dat de andere partijen bijtijds tot bezinning komen.

 
Tweet

Home