Bevolking zegt "nee", volksvertegenwoordiging zegt "ja"

Winschoten (Oldambt), 14-07-2011 - Het was een lange zit, gisteren in de Tramwerkplaats in Winschoten waar de raadsvergaderingen worden gehouden. Het college had gedacht er goed aan te doen een groot aantal onderwerpen op één hoop te vegen en die nog even snel voor de zomervakantie af te handelen. Voor een groot deel lukte dat niet. Enkele onderwerpen verdwenen weer van de agenda en zullen in september aan de orde worden gesteld.

Men kan zich afvragen of het zo'n goede gedachte is de algemene beschouwingen te koppelen aan de besluitvorming over het cultuurhuis. Zo zou het niet verkeerd zijn geweest in die algemene beschouwingen eens over de gemeentegrenzen heen te kijken en duidelijk te maken dat de gewone mensen in Griekenland op dezelfde bezuinigingswaanzin worden getrakteerd als de mensen in Oldambt. Dat als tegenwicht voor het fascistisch geraaskal van Wilders die, in dienst van het grootkapitaal, niets liever wil dan mensen met gedeelde belangen tegen elkaar opzetten. Alleen de Salon Partij deed een poging iets "algemeens" in haar algemene beschouwingen in te brengen. Maar zoals te verwachten, bleef dat steken in politieke onnozelheid.

De VCP beperkte zich in haar algemene beschouwingen maar tot een kritiek op het gemeentelijk beleid en tot het cultuurhuis. In het debat werd door de meeste partijen wat gebabbeld over kleine onderwerpen. Tekenend was het CDA dat zich druk maakte over het gebrek aan wegwijzers naar een WC. Is dat een onderwerp voor algemene beschouwingen? D66 verprutste een hoop tijd door op kinderachtige wijze op de PvhN en de CU in te hakken. In politiek opzicht stelde dit raadsgedoe niks voor. De VCP gaf een reactie op het college en enkele partijen. En die reactie spreekt blijkbaar wel aan. Er volgde een stevig applaus vanaf de publieke tribune.

De antwoorden die door het college werden gegeven op vragen vanuit de raad waren ronduit bedroevend. Zo kwam het onkruid aan de orde. Ook de VCP heeft al vaker klachten ontvangen van Winschoters die vinden dat in Scheemda het onkruid beter wordt bestreden dan in Winschoten. Dat komt omdat er zoveel wethouders uit Scheemda in het college zitten, wordt er dan bij verteld. Fractievoorzitter van GroenLinks Kötz kaartte het probleem aan. CDA-wethouder Van den Aker vertelt dan dat er achterstand is met het onderhoud van het groen en dat daar aan gewerkt wordt. Maar als de heer Kötz doorvraagt over de verschillen tussen Winschoten en Scheemda, zegt ze dat die achterstand in Winschoten meer "manifest" is. Zoals altijd wanneer er een moeilijk woord valt, houdt de heer Kötz dan wijselijk zijn mond. Maar het antwoord van de wethouder slaat natuurlijk nergens op. Het probleem van de veel te lage inkomsten uit parkeergelden denkt ze op te lossen met de stelling dat er niet te weinig binnen komt, maar dat er teveel is geraamd. En de heer Bolt van de CU probeerde ze af te schepen met de verzekering dat er meerdere projecten in de gemeente zijn die allemaal prioriteit nummer 1 hebben.

PvdA-wethouder Van Leeuwen, die financiën "doet", vindt dat een uitspraak van de Hoge Raad niet van belang is omdat de provincie Brabant iets anders heeft gezegd. Het zal niet iedereen interesseren welke positie de Hoge Raad in het Nederlands staatbestel inneemt, maar van deze wethouder zou men toch, in ruil voor het vorstelijk inkomen dat hij ontvangt, mogen verwachten dat hij op dit punt iets minder leeghoofdig is.

Over het cultuurhuis, het agendapunt dat verreweg het belangrijkst was, werd niks nieuws aangedragen. Wel waren er verschuivingen binnen de partijen. Voorstanders werden alsnog tegenstanders. Waardoor komt dat? Het is zonder meer te danken aan de toenemende druk die vanuit de bevolking op de politiek is uitgeoefend. De cultuurhuiskwestie kwam volop in de media, ook op landelijk niveau. De VCP heeft, met haar actietent op het oude Klinkerterrein, daar een grote rol in gespeeld. Het bewijst maar eens dat politici thuishoren op de straat. In een raadszaal zitten te leuteren, heeft geen enkele zin.

Krant en TV hielden enquêtes waaruit bleek dat de overgrote meerderheid van de bevolking het nieuwe cultuurhuis afwijst. Enkele inwoners van Oldambt waren spontaan handtekeningen gaan verzamelen. Ze deden een oproep om een enquête te houden over het cultuurhuis. In korte tijd hadden ze al meer dan vijfhonderd handtekeningen. VCP-fractievoorzitter Engel Modderman bood deze namens de initiatiefnemers aan de gemeenteraad aan.

VCP-fractievoorzitter Engel Modderman bood de handtekeningen namens de initiatiefnemers aan de gemeenteraad aan.

Ondanks de gegroeide tegenstand werd het voorstel om door te gaan met de plannen voor het cultuurhuis met 15 stemmen voor en 8 stemmen tegen aangenomen. En zich dan maar afvragen waarom het volk zich niet door de volksvertegenwoordiging vertegenwoordigd voelt. Overigens betekent dit niet het einde van dit onderwerp voor de gemeenteraad. De komende jaren zal het cultuurhuis een steeds terugkerend agendapunt zijn. De begroting zal overschreden gaan worden en de exploitatietekorten zullen hoger uitvallen dan verwacht. Het is de vraag welke smoesjes de voorstanders tegen die tijd weer weten te bedenken.

Een initiatiefvoorstel van de VCP dat een einde poogt te maken aan het steeds weer doorschuiven van moties naar volgende raadsvergaderingen werd door voornamelijk de coalitiepartijen weggestemd. We zullen maar afwachten wat er van komt wanneer een motie van één van die partijen dat lot treft. Misschien dat ze dan begrijpen waar het om gaat. Of snappen ze het wel en is het gewoon een primitief geval van communisten pesten? Het andere initiatiefvoorstel van de VCP over een integriteitonderzoek werd aangehouden. We komen daar vast nog wel op terug. Uit dit alles blijkt dat we de CU op één punt gelijk moeten geven. In de gemeente Oldambt lossen de meeste partijen de problemen niet op maar schuiven ze de problemen voor zich uit.
(Klik hier om de vergadering van 13 juli 2011 te beluisteren.)

 
Tweet

Home